Ako sa stať členom

Členom združenia AVES sa môže stať každá tuzemská i zahraničná právnická osoba, aktívne pôsobiaca v sektore fotovoltiky, respektíve s ňou spolupracujúca právnická osoba. Členstvo v združení je viazané na odsúhlasenie členstva predsedníctvom združenia a úhradu členského príspevku stanoveného na príslušný kalendárny rok združením.

Členský príspevok je stanovený na základe inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární prevádzkovaných záujemcom o členstvo v združení, respektíve jeho členom. Členský príspevok na rok 2015 predstavuje čiastku 200 EUR na každý MWp inštalovaného výkonu FVE. Záujemcovia o členstvo v združení, respektíve členovia, ktorí FVE neprevádzkujú/nekontrolujú majú stanovený ročný členský poplatok na úrovni 200 EUR, obce, vzdelávacie inštitúcie a neziskové organizácie sú od úhrady členského poplatku oslobodené.

V prípade záujmu o členstvo je záujemca povinný vyplniť prihlášku do združenia (TU STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU) a zaslať ju na adresu združenia. Podpisom prihlášky záujemca o členstvo v združení automaticky súhlasí so znením stanov združenia (TU STIAHNUŤ STANOVY). Po odsúhlasení prihlášky predsedníctvom združenia bude záujemcovi o členstvo v združení vystavená faktúra na úradu členského. Po jej riadnom uhradení sa záujemca o členstvo v združení stáva jeho oficiálnym členom.