Legislatíva

Táto sekcia obsahuje prehľad najdôležitejších právnych noriem v sektore energetiky (zákony, vyhlášky, vykonávacie predpisy, metodické usmernenia atď.) a legislatívnych materiálov, ktoré majú zásadný vplyv na prevádzku zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.