Vyhlášky

  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (Stiahnuť)
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy (Stiahnuť)
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 446/2012, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie (Stiahnuť)
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Stiahnuť)
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 221/2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (Stiahnuť)
  • Vyhláška č. 423/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Stiahnuť)
  • Vyhláška č. 189/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (Stiahnuť)