Výhody členstva

Primárnou výhodou členstva v združení AVES je možnosť byť súčasťou skupiny subjektov s rovnakými problémami, potrebami či záujmami. Už dnes AVES zastrešuje takmer 1/3 prevádzkovateľov fotovoltických elektrární s inštalovaným výkonom nad 100 kWp a je tak najväčším združením na Slovensku v oblasti výroby elektriny zo slnečnej energie (z fotovoltických elektrární). Táto skutočnosť združeniu umožňuje objektívne a transparentne vystupovať v mene výrobcov elektriny zo slnečnej energie  a tlmočiť ich požiadavky nielen tvorcom decíznych rozhodnutí – inštitúciám a organizáciam štátnej, regionálnej a lokálnej správy (ÚRSO, OKTE, SEPS, MHSR, MFSR), ale aj prevádzkovateľom distribučných sústav (ZSE, SSE, VSE) či príslušným európskym inštitúciám (Európska komisia, Európsky Parlament).

Okrem toho však združenie pre svojich členov zabezpečuje aj mnoho iných čiastkových podporných služieb, ktoré sa vo svetle turbulentných udalostí posledných rokov v sektore fotovoltiky ukazujú ako nesmierne dôležité ba až existenčné. Jedná sa predovšetkým o nasledovné služby:

Kalendár povinností

Vizuálne prehľadný, komplexne spracovaný a pravidelne aktualizovaný prehľad všetkých administratívnych povinností výrobcu elektriny z FVE voči jednotlivým účastníkom energetického trhu na Slovensku.

Monitoring legislatívy

Nepretržitý monitoring legislatívnych noriem a predpisov relevantných pre výrobcov elektriny z FVE, a upozorňovanie na ich potenciálne či realizované zmeny.

Právna asistencia

Príprava listov, stanovísk, pripomienkovanie zmlúv relevantných pre výrobcov elektriny z fotovoltických elektrární na Slovensku.

Monitoring tlače

Denný monitoring najdôležitejších slovenských printových a digitálnych médií a každodenné zasielanie prehľadu správ týkajúcich sa sektora energetiky na Slovensku.

Diskusné fórum

Interaktívna platforma slúžiaca na vymieňanie si názorov, skúseností s prevádzkou FVE a riešení problémov s ňou súvisiacich.

Virtuálny data room

Prehľadne spracované úložisko najdôležitejších verejne dostupných dokumentov týkajúcich sa výroby elektriny z FVE na Slovensku, ako aj interných materiálov pripravovaných združením.

Pravidelné stretnutia členov

Združenia pravidelne organizuje stretnutia svojich členom, na ktorých sú členovia združenia komplexne informovaní o aktivitách a  hospodárení združenia. Vedenie združenia navyše nikdy nekoná autonómne, všetky významné kroky v mene združenia sú s členmi združenia konzultované a nimi odsúhlasované.

V neposlednom rade je významnou výhodu členstva v združení AVES aj skutočnosť, že v jeho vedení sa nachádzajú ľudia, ktorí sami fotovoltické elektrárne prevádzkujú, čo automaticky zaručuje ich motiváciu konať v najlepšom záujme svojich členov.